• Každú sekundu sa zo štátneho rozpočtu minie 447 €.

  • Ročne odíde do cudziny 30 000 mladých ľudí.

  • Výstavba diaľnic na Slovensku je 3x drahšia ako v Chorvátsku.

  • Štátny dlh narastá každú sekundu o 157,87 €.

  • Najpočetnejšiu skupinu nezamestnaných s počtom 120 900 tvoria osoby vo veku 25 až 34 rokov.

O nás

Sme skupina študentov a mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud Slovenskej republiky - štátu, v ktorom sme sa narodili, vyrastali, študovali a štátu, v ktorom by sme radi dôstojne žili aj naďalej. Chceme vidieť našu krajinu prosperovať, avšak nemáme iluzórne predstavy o tom, ako sa v nej zo dňa na deň všetko zlepší. Vieme, že Slovensko stagnuje a necheme sa už tomu ďalej nečinne prizerať.

Najskloňovanejším slovom v našom štáte sa stalo slovo korupcia. Počnúc zdravotníctvom, cez školstvo, obchod a služby, končiac justíciou a parlamentom, stala sa hybným mechanizmom takmer každej inštitúcie. Aby toho nebolo málo, naša krajina sa z roka na rok stále viac a viac zadlžuje. Riešenie na tieto, ale aj iné problémy, ktoré trápia Slovensko, nenašla ani jedna z doterajších vlád. Dokonca by sa dalo povedať, že niektoré problémy sa ešte viac prehĺbili.

Naši priatelia a rovesníci odchádzajú do zahraničia so slovami, že sa už nikdy nevrátia. Tí, ktorí sa rozhodli zostať, končia častokrát aj napriek svojmu vzdelaniu na úradoch práce. Výraznou mierou k tomu prispieva aj nepriaznivo nastavené podnikateľské prostredie. Mladé rodiny v snahe získať vlastné bývanie siahajú po úveroch a hypotékach, pričom sa na desiatky rokov zadlžujú a napokon denne žijú v obavách, či neprídu o strechu nad hlavou. Vidíme ako naši rodičia či starí rodičia živoria, a napriek tomu, že celý svoj život zasvätili práci, majú na jeho sklonku existenčné problémy.

Strana mladých ľudí nevznikla podobne ako ostatné strany - odovzdaním podpisových hárkov a registráciou na Ministerstve vnútra SR. Už pri svojom vzniku sme sa rozhodli postupovať inak, možno nekonvenčne. Dôvod bol prozaický. Náklady spojené so získaním potrebného počtu podpisov a založením strany sú vysoké. So žiadosťou o odstúpenie strany sme oslovili už vzniknuté politické subjekty, ktoré nekandidovali v posledných voľbách do Národnej rady SR. Odozva politických strán bola prekvapivo vysoká, avšak zväčša išlo o ponuky spolupráce, prípadne členstva v strane. My sme sa však chceli vydať vlastnou cestou bez ľudí s politickým pozadím, bez ovplyvňovania. Na naše podmienky pristúpil jediný politický subjekt, a to Liberálna strana. Jej členovia už nemali ďalšiu víziu o smerovaní strany, a preto uvažovali nad jej likvidáciou. Po vzájomnej dohode, zániku všetkých členstiev a odsúhlasení nového predsedníctva sa 15.03.2013 zmenil názov Liberálna strana na názov Strana mladých ľudí.

Stanovy strany Financovanie

Program

Spravodlivosť

Navrhujeme zrušiť trestnoprávnu imunitu sudcov rovnako, ako sa ju po niekoľkých rokoch podarilo zrušiť poslancom Národnej Rady SR. Dôvodom je zabezpečenie nezávislosti súdnictva a jeho nestranného výkonu súdnej moci. Kvalifikácia pre výkon funkcie sudcu bude musieť byť podložená minimálne 10 ročnou praxou v oblasti justície. Snahu o ozdravenie súdov podporíme návrhom na preskúšanie všetkých sudcov každých 6 rokov na základe súboru otázok vypracovaných súdnou radou, pričom samotné preskúšanie bude prebiehať elektronickou formou s priamym hodnotením bez možnosti ovplyvňovania zo strany skúšaného.

Zdravotníctvo

Navrhneme odpredaj zadlžených nemocníc súkromným firmám za účelom vytvorenia konkurencie na trhu poskytovania zdravotnej starostlivosti a zvýšenia jej kvality. Dôvodom je nehospodárne nakladanie s verejnými financiami a neustále zadlžovanie. Zákonom stanovíme maximálne ceny za lekárske zákroky, znížime sadzby na lieky a zakážeme vývoz úzkoprofilových liekov do zahraničia, čo v súčasnosti spôsobuje ich nedostupnosť pre domácich pacientov. Pokúsime sa o zavedenie elektronických zdravotných kariet, vďaka ktorým zlepšíme nielen komunikáciu medzi pacientom a lekárom, ale aj kontrolu výkonov lekárov.

Doprava

Budeme trvať na efektívnom vyriešení problémov dopravy v hlavnom meste Slovenskej republiky vybudovaním južného obchvatu, postavením dvoch liniek metra, rovnako ako aj záchytných parkovísk podľa pôvodných projektov a za pomoci zahraničných investorov. Sme presvedčení, že pri transparentnom financovaní projektu a vynechaní korupcie či klientelizmu je možné systém dopravy v hlavnom meste úspešne vybudovať. V rovnakom trende chceme pokračovať aj v dobudovaní zostávajúcich diaľničných úsekov, pričom najväčší dôraz budeme klásť na kvalitu a bezpečnosť stavby.

Potraviny

Našou snahou bude znížiť daň na domáce potraviny. Budeme podporovať pestovanie domácich plodín tak, aby sa stali dostupnejšími a spotrebitelia uprednostňovali ich nákup. Sme za zrušenie dotácií na pestovanie exotických plodín a za podporu výroby kvalitných domácich výrobkov. Máme záujem o sprísnenie dohľadu nad kvalitou potravín, plodín či surovín. Zavedieme používanie osobných kamier inšpektormi potravinovej inšpekcie, čím na jednej strane odbúrame klientelizmus a korupciu, na strane druhej zas inšpektori v prípade zistenia priestupkov získajú nespochybniteľné argumenty pre udeľovanie sankcií. Nálezy z kontrol budú majitelia povinne zverejňovať na dverách a v jedálnych lístkoch svojich reštaurácií.

Financie

Pokúsime sa o zavedenie rovnej dane vo výške 15 %. Týmto krokom na jednej strane pomôžeme podnikateľom vymaniť sa z nutnosti neustáleho premýšľania nad „kreatívnym“ účtovníctvom a na strane druhej prilákame investorov, pre ktorých sa takouto optimalizáciou staneme omnoho príťažlivejšou krajinou. Pokúsime sa o reguláciu zisku zdravotných poisťovní, pričom peniaze prevedieme späť do systému zdravotníctva. Pre podporu malých a stredných podnikateľov znížime odvody zamestnávateľov a zamestnancov. Zrušíme nezmyselné bankové poplatky. Poskytneme úľavy na odvodoch zamestnávateľom, ktorí sa rozhodnú zamestnať absolventov, čím mladým ľuďom zabezpečíme základnú prax a možnosť profesijného rastu.

Cirkev

V demokratickej spoločnosti platí, že vierovyznanie je osobným presvedčením každého človeka. Naša ústava definuje Slovenskú republiku ako zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Aby sme preniesli tieto definície do reality, musíme pomôcť cirkvám a náboženským spoločnostiam v ich boji za finančnú a ideologickú odluku od štátu. Na jednej strane tým dopomôžeme k férovosti a korektnosti voči iným inštitúciám, ktoré štátne príspevky na svoju činnosť nedostávajú, na strane druhej zlepšíme kredit cirkví a náboženských spoločností v očiach verejnosti, keď pred ekonomickými záujmami uprednostnia duchovné hodnoty.

Sociálna politika

Sme za zrušenie príspevkov pre mnohopočetné rodiny (4 a viac detí). Zavedieme minimálnu výšku dôchodkov a každoročné vianočné príspevky. Namiesto troch pilierov zavedieme dva, ktoré zefektívnime. Jeden zásluhový a jeden dobrovoľný, pričom vklady do oboch pilierov bude možné dediť. Našou prioritou je podpora bývania pre mladých. Byty by mohli byť mladým rodinám dostupné za cenu reálne vynaložených nákladov, to znamená bez prirážky. Získané prostriedky by boli vždy reinvestované do nových projektov.

Školstvo

Zrušíme nezmyselnú daň z brigádnickej činnosti študentov. Okrem toho považujeme za veľmi dôležité zvýšiť kvalitu školstva ako takého. Zameriame sa na reformu systému odmeňovania pedagógov a rozpočtovania škôl, pričom chceme stavať na základoch, akými sú výsledky študentov, úspešné projekty a rozvoj vedy a výskumu. Budeme sa snažiť o zabezpečenie spolupráce medzi školstvom a súkromným sektorom, čím sa zvýši nielen efektivita vzdelávania ale aj jeho aplikácia do reálnej praxe.

Verejná správa

Predložíme reformu systému verejného obstarávania. Sme toho názoru, že elektronický systém, ktorý je momentálne používaný, je zámerne neprehľadný a ponúka veľa možností pre neefektívne zadávanie či realizovanie zákaziek a objednávok. Rovnako zavedieme systém elektronického hlasovania v referendách a priamych voľbách. Navrátime volebné právo aj Slovákom žijúcim v zahraničí, aby svojím hlasom mohli podporiť dobré nápady, schopných ľudí a nepriamo si tým vybudovať podmienky pre návrat domov.

Podporte nás

Sponzor

Hlboko si vážime každú formu sponzoringu, avšak je pre nás veľmi dôležité, aby sme aj v tejto oblasti dodržali všetky zákonné náležitosti. Podmienkou podpory našej strany formou akéhokoľvek sponzorského príspevku, či už finančného alebo nefinančného,­ je ­vyplnenie darovacej zmluvy. Ak sa nechcete aktívne zapájať do chodu strany, prípadne nemáte záujem o riadne členstvo, môžete nás podporiť aj takýmto spôsobom.

Zmluva

Člen

Podmienkou členstva v strane je vek minimálne 18 rokov, zaslanie prihlášky, čestného prehlásenia a životopisu. Členom sa môže stať osoba, ktorá sa chce aktívne zapájať na chode strany. Člen sa zúčastňuje straníckych stretnutí vo svojom okrese prípadne sa zúčastňuje výročných stretnutí strany, kde môže hlasovať o nastolených politických otázkach. Má právo uchádzať sa o kandidatúru na volené ústavné funkcie alebo do orgánov územnej samosprávy.

Žiadosť

Sympatizant

Osoba, ktorá sympatizuje s cieľmi a programom strany, avšak nemá záujem alebo sa nemôže stať riadnym členom z rôznych dôvodov, môže podporiť našu stranu formou aktivít ako sympatizant. Podmienkou je vek od 15 rokov a zaslanie žiadosti. V prípade potreby pomáha napĺňať ciele a zámery strany. Sympatizant má právo stať sa členom okrskových komisií v aktuálne prebiehajúcich voľbách a tiež má právo dostávať newslettre o aktuálnom dianí v strane.

Žiadosť

Konzultant

Konzultantom sa môže stať osoba od 18 rokov, ktorá vyplní dotazník. Konzultant sa venuje poradenstvu pre rôzne stranícke štruktúry, pričom predpokladom pre túto pozíciu je dobrá znalosť určitej problematiky dotýkajúcej sa záujmov strany. Výhodou záujemcu o pozíciu konzultanta je vzdelanie, praktické skúsenosti alebo vážny záujem a prehľad v danej oblasti. Na základe požiadaviek sa konzultant spolupodieľa na rozširovaní programu strany.

Žiadosť

Chyba
Vaša správa bola odoslaná. Ďakujeme

Kontakt

STRANA MLADÝCH ĽUDÍ

Račianska 109/B
Bratislava 831 02
IČO: 30792771
Tel: +421 908 121 638
info@stranamladychludi.sk